Chỉ số

  • Công

  • Thủ

  • Binh

Kỹ năng

Là tướng Cận Chiến, Tiền Quân, Đỡ Đòn, phe Quần Hùng.