THÔNG TIN PHÚC LỢI NẠP THÁNG 10/2021

Thứ 2 ngày 11/10/2021

I. Thời gian & đối tượng tham gia

·        Thời gian tham gia: Từ 00h00 ngày 11/10 đến 23h59 ngày 31/10/2021.

·        Đối tượng tham gia: Tất cả các Chúa Công có nạp Vxu và chuyển đổi thành Kim Nguyên Bảo trong thời gian diễn ra sự kiện.

·        Thời gian nhận thưởng: Từ 16h00 ngày 1 - 10/11/2021.

·        Nơi nhận thưởng: Khi có thông báo trao thưởng, KNB khuyến mãi sẽ được hỗ trợ trực tiếp vào tài khoản đã nạp của các Chúa Công.

II. Chi tiết khuyến mãi

Tất cả Chúa Công có nạp Vxu và chuyển đổi thành Kim Nguyên Bảo trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được khuyến mãi Kim Nguyên Bảo ingame theo tỉ lệ như bảng bên dưới:

Mức khuyến mãi

Số Vxu nạp

Kim Nguyên Bảo ingame cần nạp

Giá trị khuyến mãi

(làm tròn đến số nguyên dương)

Mức 1

20.000

10.000

·        Quà Nạp - Bậc 1

Mức 2

50.000

25.000

·        Tổng số KNB ingame x 5%

·        Quà Nạp - Bậc 2

Mức 3

350.000

175.000

·        Tổng số KNB ingame x 10%

·        Quà Nạp - Bậc 3

Mức 4

800.000

400.000

·        Tổng số KNB ingame x 16%

·        Quà Nạp - Bậc 4

6

·        Mức 1: Tài khoản nạp từ 10.000 KNB ingame trở lên nhưng chưa đến 25.000 KNB ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là: 0% + Quà Nạp- Bậc 1.

·        Mức 2: Tài khoản A nạp từ 25.000 KNB ingame trở lên nhưng chưa đến 175.000 KNB ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là: (Tổng số KNB nạp Mức 2) x 5% + Gói Quà Nạp - Bậc 2.

           ·        Mức 3: Tài khoản B nạp từ 175.000 KNB ingame trở lên nhưng chưa đến 400.000 KNB ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là: (Tổng số KNB nạp Mức 3) x 10% + Gói Quà Nạp - Bậc 3.

·        Mức 4: Tài khoản C nạp từ 400.000 KNB ingame trở lên thì giá trị khuyến mãi sẽ là: (Tổng số KNB nạp Mức 4) x 16% + Gói Quà Nạp - Bậc 4.

Lưu ý

·        Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 mốc duy nhất.

·        Giá trị khuyến mãi sẽ được làm tròn đến số nguyên dương nhỏ nhất.

III. Phần thưởng gói Quà Nạp

1. Quà Nạp - Bậc 1

VẬT PHẨM

2.000.000 Bạc

15 Viên Kinh Nguyện Đan

3.000 Tinh Luyện Đan

2. Quà Nạp - Bậc 2

VẬT PHẨM

6.000.000 Bạc

50 Viên Kinh Ngiệm Đan

8.000 Bảo Vật Luyện Đan

1 Rương Thần Tướng

3. Quà Nạp - Bậc 3

VẬT PHẨM

15.000.000 Bạc

150 Viên Kinh Ngiệm Đan

10.000 Đột Phá Lệnh

5 Rương Thần Tướng

8.000 Quái Hồn

15.000 Bảo Vật Luyện Đan

450 Mảnh Mệnh Cách Ám Kim

4. Quà Nạp - Bậc 4

VẬT PHẨM

30.000.000 Bạc

300 Viên Kinh Ngiệm Đan

25.000 Đột Phá Lệnh

15 Rương Thần Tướng

30.000 Tinh Luyện Đan

30.000 Bảo Vật Luyện Đan

22.000 Quái Hồn

1650 Mảnh Mệnh Cách

1 Bảo Vật Mãnh Hổ Trùy và 1 Bảo Vật Càn Khôn Đỉnh

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc gì, các Chúa Công vui lòng gửi thông tin về Page: https://www.facebook.com/congthanh.vgplay.vn