THÔNG TIN PHÚC LỢI NẠP THÁNG 11/2021

Thứ 5 ngày 12/11/2021

I. Thời gian & đối tượng tham gia

·        Thời gian tham gia: Từ 00h00 ngày 12/11 đến 23h59 ngày 30/11/2021.

·        Đối tượng tham gia: Tất cả các Chúa Công có nạp Vxu và chuyển đổi thành Kim Nguyên Bảo trong thời gian diễn ra sự kiện.

·        Thời gian nhận thưởng: Từ 16h00 ngày 1 - 10/12/2021.

·        Nơi nhận thưởng: Khi có thông báo trao thưởng, KNB khuyến mãi sẽ được hỗ trợ trực tiếp vào tài khoản đã nạp của các Chúa Công.

II. Chi tiết khuyến mãi

Tất cả Chúa Công có nạp Vxu và chuyển đổi thành Kim Nguyên Bảo trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được khuyến mãi Kim Nguyên Bảo ingame theo tỉ lệ như bảng bên dưới:

Mức khuyến mãi

Số Vxu nạp

Kim Nguyên Bảo ingame cần nạp

Giá trị khuyến mãi

(làm tròn đến số nguyên dương)

Mức 1

20.000

10.000

·        Quà Nạp - Bậc 1

Mức 2

50.000

25.000

·        Tổng số KNB ingame x 5%

·        Quà Nạp - Bậc 2

Mức 3

350.000

175.000

·        Tổng số KNB ingame x 10%

·        Quà Nạp - Bậc 3

Mức 4

800.000

400.000

·        Tổng số KNB ingame x 16%

·        Quà Nạp - Bậc 4

6

·        Mức 1: Tài khoản nạp từ 10.000 KNB ingame trở lên nhưng chưa đến 25.000 KNB ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là: 0% + Quà Nạp- Bậc 1.

·        Mức 2: Tài khoản A nạp từ 25.000 KNB ingame trở lên nhưng chưa đến 175.000 KNB ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là: (Tổng số KNB nạp Mức 2) x 5% + Gói Quà Nạp - Bậc 2.

           ·        Mức 3: Tài khoản B nạp từ 175.000 KNB ingame trở lên nhưng chưa đến 400.000 KNB ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là: (Tổng số KNB nạp Mức 3) x 10% + Gói Quà Nạp - Bậc 3.

·        Mức 4: Tài khoản C nạp từ 400.000 KNB ingame trở lên thì giá trị khuyến mãi sẽ là: (Tổng số KNB nạp Mức 4) x 16% + Gói Quà Nạp - Bậc 4.

Lưu ý

·        Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 mốc duy nhất.

·        Giá trị khuyến mãi sẽ được làm tròn đến số nguyên dương nhỏ nhất.

III. Phần thưởng gói Quà Nạp

1. Quà Nạp - Bậc 1

VẬT PHẨM

2.000.000 Bạc

15 Viên Kinh Nguyện Đan

1.500 Đột Phá Lệnh

2. Quà Nạp - Bậc 2

VẬT PHẨM

6.500.000 Bạc

55 Viên Kinh Ngiệm Đan

6.500 Đột Phá Lệnh

1 Rương Thần Tướng

3. Quà Nạp - Bậc 3

VẬT PHẨM

15.000.000 Bạc

120 Viên Kinh Ngiệm Đan

15.000 Đột Phá Lệnh

5 Rương Thần Tướng

10.000 Quái Hồn

15.000 Bảo Vật Luyện Đan

550 Mảnh Mệnh Cách Ám Kim

4. Quà Nạp - Bậc 4

VẬT PHẨM

35.000.000 Bạc

350 Viên Kinh Ngiệm Đan

30.000 Đột Phá Lệnh

15 Rương Thần Tướng

30.000 Tinh Luyện Đan

40.000 Bảo Vật Luyện Đan

20.000 Quái Hồn

1700 Mảnh Mệnh Cách

1000 Khám Phá Tệ, 1000 Tầm Tướng Tệ, 1000 Kỳ Vấn Tệ

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc gì, các Chúa Công vui lòng gửi thông tin về Page: https://www.facebook.com/congthanh.vgplay.vn